Miljö- och hälsoskydd - flera olika ärenden

LÄS MER

Bräcke och Ånge kommuner har en gemensam Bygg- och miljönämnd med Bräcke kommun som värdkommun. Du kan därför inte följa dina ärenden på Mina sidor hos Ånge kommun. Läs mer om Bräcke kommuns hantering av personuppgifter på www.bracke.se/personuppgifter

E-tjänster

Miljö- och hälsoskydd - Anmälan om värmepump

Miljö- och hälsoskydd - Godkänd fullmakt vid ärenden som rör avlopp och värmepump

Miljö- och hälsoskydd - Komplettera dina ärenden - gäller avlopp och värmepump 

Miljö- och hälsoskydd - Radonmätning

Miljö- och hälsoskydd - Miljöfarlig verksamhet -registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Vatten och avlopp - Anmälan/ansökan om enskilt avlopp

Vatten och avlopp - Entreprenörsrapport

Vatten och avlopp - Eget omhändertagande av toalettavfall

Miljö- och hälsoskydd - Lämna synpunkter

Blanketter

Hälsoskydd - Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling (pdf)

Hälsoskydd - Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola (pdf)

Hälsoskydd - Anmälan om verksamhet med bassängbad, m.m. (pdf)

Miljö - Anmälan om installation av värmepump (pdf)

Miljö - Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning (pdf)

Miljö - Anmälan om miljöfarlig verksamhet (pdf)

Miljö - Anmälan om sanering av förorenad byggnad (pdf)

Miljö - Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel (pdf)

Miljö - Ansökan om dispens om gödselspridning (pdf)

Miljö - Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark (pdf)

Miljö - Anmälan om installation/avinstallation av cistern (pdf)

Miljö - Teknisk beskrivning av cistern för brandfarlig vara (pdf)

Miljö - Ansökan tillstånd för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur (pdf)

Miljö - Ansökan anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall (pdf)

Miljö - Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan (pdf)

Miljö - Granneyttrande, ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan (pdf)

Miljö - Anmälan om installation av oljeavskiljare (pdf)

Miljö - Anmälan om krossnings- och sorteringsverk (pdf)

Miljö - Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål (pdf)

Miljö - Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall (pdf)

Miljö och hälsoskydd - Lämna synpunkter (pdf)

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen i Bräcke och Ånge kommuner
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 00 (Bräcke)
www.ange.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden Bräcke- och Ånge kommun
bygg-miljonamnden@bracke.se