Miljö- och hälsoskydd - flera olika ärenden

LÄS MER

Bräcke och Ånge kommuner har en gemensam Bygg- och miljönämnd med Bräcke kommun som värdkommun. Du kan därför inte följa dina ärenden på Mina sidor hos Ånge kommun. Läs mer om Bräcke kommuns hantering av personuppgifter på www.bracke.se/personuppgifter

Som alternativ till e-tjänsterna finns blanketter nedan.

Cisterner

Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark (pdf)

Anmälan om förvaring av cistern (pdf)

Anmälan om installation/avinstallation av cistern (pdf) 

Teknisk beskrivning av cistern för brandfarlig vara (pdf)

Värmepumpar

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump (pdf)

Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning (pdf)

Avfall

Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål (pdf)

Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall (pdf)

Ansökan/anmälan om omhändertagande av latrin/urin (pdf)

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall (pdf)

Dricksvatten, avlopp och slam

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning (pdf)

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning (pdf)

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall, uppehåll i slamtömning (pdf)

Djur och djurhållning

Ansökan tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur (pdf)

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område (pdf)

Entreprenörsrapporter

Entreprenörsrapport, infiltration (pdf)

Entreprenörsrapport, markbädd (pdf)

Entreprenörsrapport, minireningsverk (pdf)

Entreprenörsrapport, sluten tank (pdf)

Övriga blanketter

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling (pdf)

Anmälan om verksamhet med bassängbad, m.m. (pdf)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet (pdf)

Anmälan om installation av oljeavskiljare (pdf)

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk (pdf)

Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel (pdf)

Ansökan om dispens för gödselspridning (pdf)

Årsrapport för bensinstationer och bilverkstäder (pdf)

Lämna klagomål på miljö (pdf)

 

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen i Bräcke och Ånge kommuner
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 00 (Bräcke)
www.ange.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden Bräcke- och Ånge kommun
bygg-miljonamnden@bracke.se