Hälsouppgifter och medgivande hälsosamtal i förskoleklass och grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hälsouppgifter

Hälsouppgifter för elev lämnas till Elevhälsans medicinska insats (EMI) när eleven börjat i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 samt om eleven är ny i någon av de kommunala grundskolorna.

Uppgifterna används som underlag i de hälsosamtal/hälsobesök som eleven erbjuds under läsåret. Uppgifterna är sekretessbelagda och kommer att förvaras i journalen hos EMI där både skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Det är frivilligt för eleven att delta i hälsosamtal/hälsobesök, liksom i allt annat som EMI erbjuder.

Se information om Basprogram för EMI samt kontaktuppgifter till skolsköterskor på www.ange.se/emi

Medgivande hälsosamtal

I förskoleklass, grundskolans årskurs 4 och 7 samt gymnasieskolans årskurs 1 erbjuds eleverna individuella hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Hälsosamtalet utgår från ett frågeformulär som eleven fyller i. Frågorna rör elevens hälsa och levnadsvanor och omfattar bland annat skolmiljö, mat, rörelse, sömn, fritidsintressen och trivsel i skolan samt i årskurs 7 och gymnasiet även tobak, alkohol och narkotika.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) behöver medgivande för lagring och datauttag av uppgifter från hälsofrågeformuläret, samt att dessa uppgifter lämnas till Region Västernorrland på det sätt som beskrivs i e-tjänsten.

OBS! Vid gemensam vårdnad förutsätts båda vårdnadshavare agera gemensamt - därför skickar en av vårdnadshavarna in detta ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa