Modersmålsundervisning för elev i grundskola och gymnasium - ansökan

LÄS MER

Ansökan om modersmålsundervisning

Skollagen 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

Skolförordningen 5 kap. 10 §
En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om:

  • Minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning.
  • Det finns en lämplig lärare.

Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa