Planbesked - begäran enligt PBL 5 kap, §§ 2-5

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Planbesked enlig Plan- och bygglagen, 5 kap, §§ 2-5

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida. Läs mer om planbesked på Boverkets webbplats.

Ändamålet med åtgärden ska framgå och en karta ska bifogas som visar vilket område som berörs. Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om byggnaderna ska vara friliggande eller sammanbyggda.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av planbeskedet - kontakta oss gärna om avgiften innan du söker planbesked, se kontaktuppgifter nedan under "Frågor om tjänsten".
Vid positivt planbesked tillkommer även kostnader för efterföljande planläggning. Som sökande betalar du både kostnaderna för planbesked och planläggning om inte kommunen beslutar annat.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa