Planbesked - begäran enligt Plan och bygglagen (2010:900)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Begäran om planbesked 

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Den som vill vidta åtgärden kan då begära ett planbesked av kommunen. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

Av begäran ska ändamålet med åtgärden framgå och en karta som visar vilket område som berörs ska bifogas. Om åtgärden gäller byggnadsverk ska begäran innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om byggnaderna ska vara friliggande eller sammanbyggda. eller sammanbyggda.

Den som begär ett planbesked kan begära att få hämta in ett yttrande från länsstyrelsen om vilket underlag som sannolikt kan behövas för att bedöma hur det senare framtagna planförslaget förhåller sig till ingripandegrunderna. Om den sökande vill begära ett sådant yttrande ska det anges i begäran om planbesked.

När ska kommunen lämna planbesked

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in. Kommunen och den som gjort begäran kan dock komma överens om en annan tid, både kortare och längre. 

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av planbeskedet - kontakta oss gärna om avgiften innan du söker planbesked, se kontaktuppgifter nedan under "Frågor om tjänsten".
Vid positivt planbesked tillkommer även kostnader för efterföljande planläggning. Som sökande betalar du både kostnaderna för planbesked och planläggning om inte kommunen beslutar annat.

Läs mer om planbesked på Boverkets webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa