Förtroendevald - lämna interpellation eller fråga till kommunfullmäktige

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förtroendevald ledamot i Ånge kommunfullmäktige kan lämna in interpellation eller fråga genom denna tjänst. Interpellationen eller frågan får riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. Den ska vara skriftlig, undertecknad av en ledamot och bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast 7 dagar före det sammanträde där ledamoten tänker ställa den.

Se vidare i Kommunallag (2017:725) och Kommunfullmäktiges arbetsordning om bland annat ersättare och besvarande av interpellationer och frågor.

Interpellation

Interpellationen bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen. Den ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering. Den ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Fråga

En fråga ska ha ett bestämt innehåll med syftet att hämta in upplysningar. Den får vara försedd med en kort inledande förklaring och ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa