Förtroendevald - lämna interpellation till kommunfullmäktige

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Interpellation

Förtroendevald ledamot i Ånge kommunfullmäktige kan lämna in en interpellation i denna e-tjänst. Den bör lämnas in senast 7 dagar före det sammanträde där ledamoten tänker ställa den. Interpellationen får riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen. Den ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering. Den ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Se vidare i Kommunallag (2017:725).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa