Tillfällig övernattning i kommunens lokaler - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Brandskyddet i byggnader som skolor, idrottshallar och samlingslokaler är ofta anpassad för verksamhet under dagtid och normalt inte avsedda för övernattning. Vid tillfällig övernattning måste i stället brandskyddet vara utformat för personer som inte har god kännedom om lokalerna och som inte kan förväntas vara vakna.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är det ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader som ansvarar för byggnadens brandskydd. Det innebär att det är ägaren av byggnaden och den som hyr ut byggnaden för tillfällig övernattning som är ytterst ansvarig för att brandskyddet är lämpligt för detta ändamål.

Riktlinjer för tillfällig övernattning

Dokumentet Riktlinjer för tillfällig övernattning redovisar vilket brandskydd som krävs för att tillfällig övernattning ska kunna ske. Riktlinjerna fungerar som ett stöd för fastighetsägare och arrangörer vid tillfälliga övernattningar i lokaler. Men arrangören är också skyldig att följa de regler och rutiner som framgår av dokumentet.

Anmälan om tillfällig övernattning

Vid tillfällig övernattning i kommunens lokaler, exempelvis vid större idrottsarrangemang, ska arrangören (ofta en förening) lämna en anmälan till Räddningstjänsten och till kommunens säkerhetssamordnare senast fem dagar innan övernattningen börjar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa